Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Po dlhých úspešných rokoch a plodnej činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína i keď bez registrácie a bez právnej subjektivity, dokázali sme fungovať v  našej  obci lepšie, ako niektoré iné organizácie. Svedčí o tom množstvo kultúrno-spoločenských aktivít ako aj vybudovanie a obnovenie niektorých atrakcií ako rozhľadňa, vahadlová studňa až po rekonštrukciu Domu vinohradníkov, kde sa nadviazalo, na  našu tradičnú ľudovú kultúru a pamätihodnosti našej obce, ktorá bola a je v tomto bohatá. Už dlhšiu dobu naši členovia pri každej príležitosti mi  pripomínali, aby sme sa dali zaregistrovať. Samozrejme, to nám prinesie práva, ale aj povinnosti.


Na začiatok sa musel  vytvoriť prípravný výbor, vypracovať stanovy spolku, podať žiadosť o registráciu na ministerstvo, štatistický úrad, daňový úrad  a na koniec zvolať ustanovujúcu schôdzu. Pre lepšiu prezentáciu a zviditeľnenie našej organizácie sme vytvorili stránku Vinohradníkov, kde sa dá dozvedieť množstvo zaujímavostí o našej činnosti, je tam aj veľa  fotodokumentácie a odborné rady pre vinohradníkov. Toto všetko nás stálo množstvo času, energie a samozrejme aj financie. Po tomto všetkom som rozniesol osobne minimálne 60 pozvánok. Pokladal som to za dôležité, aby oslovení cítili dôležitosť a vážnosť tejto schôdze,  že si ho vážime a rátame s ním s ďalšou spoluprácou. Dňa 29. augusta o 18:00 hod  sa väčšina pozvaných zišla vo Veľkej spoločenskej miestnosti v Mecheniciach. Kvôli objektívnosti som požiadal pána Ivana Tótha o vedenie tejto schôdze a ten  výborne zvládol svoju úlohu. Po oboznámení prítomných s programom bola zvolená mandátová a volebná komisia, ktoré  dohliadali na objektivitu a priebeh schôdze. Po schválení  Stanov spolku,  rozpočtu, členského príspevku, za členov výkonného výboru boli navrhnutí:

  • Zoltán Fülöp – predseda
  • Andej Fülöp – podpredseda
  • Eduard Sabo – ekonóm
  • Michal Dobiaš – člen výboru
  • Jozef Tulipán st. – člen výboru

Do revíznej komisie bolo zvolení:

  • Gabriela Lysiová – predseda
  • Terézia Fülöpová st. – člen
  • Richard Lysi – člen

Všetci navrhnutí boli väčšinou hlasov zvolení, čo je dobrý signál do budúcnosti a samozrejme to výbor zaväzuje, aby pokračoval v novom zložení v  nastúpenej ceste a tradícii vinohradníctva v našej obci. V diskusii Ladislav Tulipán nás oboznámil s možnou elektrifikáciu vinohradov. Taktiež bolo spomenuté,  aby sa zlepšila spolupráca nášho spolku s Obecným zastupiteľstvom a PD Podhorany, pri udržiavaní  cestnej komunikácie do vinohradov a  zamedziť divokým skládkam odpadu.  Dôležité bolo, že v diskusii bola navrhnutá  oprava prístrešku  v areáli sv. Urbana vo vinohradoch. Nahradiť by sa mala stará konštrukcia novou a prípadne aj rozšíriť. Aby sme budúcoročné oslavy sv. Urbana oslávili pod novým prístreškom. Na záver sa schválilo uznesenie väčšinou hlasov, ktoré prečítal Róbert Dobiáš. Za overovateľa bol navrhnutý ing. Jozef Tulipán PhD, ktorý zápisnicu podpísal. Celkom na záver, aká by to bola schôdza vinohradníkov, kde by nebol chutný guláš a k tomu dobré víno, ktoré pripravil staro-nový predseda spolku a zároveň poďakoval prítomným za účasť a pánovi Ivanovi Tóthovi za vedenie schôdze a poprial novému výboru veľa úspechov ich činnosti.

                                                                                                        Zoltán Fülöp   
                                                                                   Predseda Spolku vinohradníkov a
                                                                                  priateľov dobrého vína
                                                                                 Podhorany – Mechcenice