Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany – Me-chenice zrekonštruoval po váhadlovej studni ďalšiu spomienku na našich pred-kov. Tentoraz išlo o druhú obecnú studňu, ktorá sa nachádza v strede obce na trávnatej ploche oproti ro-dinným domom. Studňa s kolesom sa tak stala ďal-šou miestnou atrakciou a ozdobou obce, ktorá je dôkazom a pripomenutím toho, ako žili naši predkovia pred nami. V minulosti ta-kéto studne slúžili predo-všetkým ako zdroj pitnej vody nielen pre rodiny, ale aj pre hospodárske zvieratá.

Nápad na zrekonštruovanie obecnej studne sa zrodil v čase dokonče-nia váhadlovej studne v roku 2012. Pre množstvo iných dôležitých aktivít sa však táto myšlienka posúvala na neskorší ter-mín. Tradícia skrášľovania obce však po-kračuje každý rok, a to najmä v čase osláv patrónky nášho kostola, ktorou je svätá Helena. Oslavy, ktoré sa konajú 18. au-gusta, sú inak známe aj ako „hody“. Pred týmito oslavami sa stalo pre vinohradní-kov a ochotných občanov akýmsi zvykom pripravovať pre návštevníkov obce, či tých, ktorí sa vracajú do rodnej obce, pre-kvapenie. Raz to boli slamené bábiky, inokedy rozprávkový domček, zajac, veľké slamené srdce či drevený vyrezávaný to-tem so stolom a ľavicami.

Tento rok však prišiel čas odstrániť starú hrdzavú pumpu, ktorá bola už roky ne-funkčná a kazila kolorit obce. Priestor pumpy bol vydláždený dlažbou, na ktorú sa napokon postavil drevený rám s prí-streškom. Na guľatý hriadeľ z dreva sa natočila reťaz s vedrom a na konci sa na-sadilo veľké liatinové koleso s rúčkou, ktoré sa pri točení spúšťa dole do studne a vďaka vedru vytiahne vodu. Prípravy prác na rekonštrukciu sa začali už začiat-kom roka. Zúčastnili sa ich členovia Spolku vinohradní-kov a priateľov dobrého vína Podhorany–Mechenice, ako aj ochotní nečlenovia, ktorí chceli priložiť ruku k dielu. Veľkú časť stolárskych prác a zručností odviedol pán Marek Ivančík, ako aj ďalší šikovní remeselníci z našej obce. Každý, kto mohol, pomohol a samotný výsle-dok dnes už máte možnosť vidieť v našej obci.

Stavba novej obecnej stud-ne si vyžadovala veľa hodín práce a taktiež finančné pro-striedky. Na výstavbu stud-ne prispeli nielen vinohrad-níci, firma Z-Metalplast, ale aj iní sponzori, ktorí chceli prispieť ku krajšiemu výzoru obce. Ako vďaka za prácu je týmto ľuďom venovaná pamätná tabuľa s menami v dvoch jazykoch.

Ako som sa len prednedávnom dozvede-la, v obci existuje ešte aj tretia studňa. Tá by sa mala nachádzať pred mechenickým kostolom. Niekdajšia studňa však bola povrchovo zasypaná a iba málokto už o nej dnes vie. Ďalšou možnou výzvou bude preto pre vinohradníkov túto stud-ňu časom zrekonštruovať a mne zostáva len držať im palce, aby bola naša obec už onedlho skrášlená o nový prírastok.

Simona Žigová